Regulamin i polityka prywatności

Regulamin serwisu www.iSowa.org

I. Regulamin przekazywania darowizn na rzecz Fundacji iSowa

Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa: zasady korzystania z modułu do przekazywania darowizn dostępnego pod adresem: https://www.isowa.org/donate oraz prawa i obowiązki Darczyńców i Administratora w związku z korzystaniem z tego modułu.
 1. Strona www.isowa.org jest prowadzona przez Fundację iSowa (zwaną dalej Fundacją) z siedzibą w Warszawie, 01-167 Warszawa, ul. Zawiszy 16A lok. 27, NIP: 527-29-25-068, REGON: 385895599 i KRS: 0000836760.
 1. Strona https://www.isowa.org/donate umożliwia przekazywanie darowizn na działania statutowe Fundacji.
 1. Każdy Darczyńca z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z modułu do przekazywania darowizn zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.
 1. Przed rozpoczęciem korzystania z modułu do przekazywania darowizn, Darczyńca jest zobowiązany zapoznać się z treścią Regulaminu. Korzystając w jakikolwiek sposób z modułu do przekazywania darowizn, Darczyńca oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 1. Aktualna wersja Regulaminu jest zawsze dostępna dla Darczyńców w module do przekazywania darowizn.

 

Zasady przekazywania darowizn

 1. Przekazywanie darowizn na cele statutowe Fundacji jest możliwe za pośrednictwem operatora płatności. Operatorem płatności jest spółka PayU SA z siedzibą w Poznaniu, (adres: ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań), identyfikująca się numerami NIP 7792308495, REGON 300523444, KRS 0000274399.
 1. Darowizna może zostać przekazana za pomocą:
  • a) przelewu elektronicznego
   b) karty płatniczej (kredytowej lub debetowej);
   c) przelewu tradycyjnego
 1. Szczegóły dotyczące realizacji płatności online określają regulaminy Operatora płatności dostępne na stronie: https://www.payu.pl/pliki-do-pobrania
 1. Płatności cykliczne oraz jednorazowe realizowane przy pomocy kart płatniczych odbywają się za pomocą systemu płatności internetowych PayU.
 1. Płatność cykliczna zostaje przedłużona automatycznie na koniec każdego okresu subskrypcji. Oznacza to automatyczne pobieranie z karty płatniczej wskazanej przez Darczyńcę kwoty darowizny. W przypadku braku środków na karcie lub zbyt niskiego limitu autoryzacyjnego zdeklarowana kwota nie zostaje pobrana.
 1. Dane odbiorcy, tytuł, oraz kwota płatności dostarczane są PayU przez Fundację. Zlecenie przekazywane jest do rejestracji po otrzymaniu przez PayU wpłaty. PayU nie pobiera od Użytkownika opłaty od realizacji usługi. Operator płatności pobiera od Fundacji prowizję w wysokości 2,30% wartości Transakcji Płatnością elektroniczną oraz 2,30% wartości Transakcji + 0,30PLN od każdej Transakcji Kartami płatniczymi.
 1. Płatność cykliczną Darczyńca może odwołać w dowolnym momencie, kontaktując się mailowo z Zarządem Fundacji iSowa na adres: kontakt@isowa.pl
 1. W przypadku wystąpienia problemów z przekazaniem darowizny jednorazowej lub cyklicznej, należy je do Zarządu Fundacji iSowa na adres: kontakt@isowa.pl
 1. Darczyńca może złożyć reklamację, jeżeli Usługi przewidziane w regulaminach Operatora płatności nie zostały zrealizowane lub są realizowane niezgodnie z jego postanowieniami.

 

Reklamację można złożyć w formie:

a) pisemnej na adres PayU:

PayU S.A.

Grunwaldzka 182,

60-166 Poznań

b) elektronicznej na adres e-mail: help@payu.pl

c) telefonicznej pod numerem telefonu: + 48 61 628 45 05 (połączenie płatne wg taryfy operatora, z którego usług korzysta Darczyńca), od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 20:00.

 

 II. Subskrypcja do list mailingowych

1. Subskrypcja do listy mailingowej Fundacji (zwanej dalej Newsletterem) jest dobrowolna. Po zamówieniu Newslettera, na podany przez Darczyńcę adres email będą wysyłane informacje marketingowe oraz handlowe dot. Fundacji

2. Darczyńca zamawiając subskrypcję do Newslettera wyraża zgodę na:

   a) przetwarzanie danych osobowych (art. 23 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych)
   b) otrzymywanie informacji marketingowych i handlowych drogą elektroniczną wysyłanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej (art. 10 ustawy o świadczeniu usług elektronicznych)
   c) używanie urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego (art. 172 prawa telekomunikacyjnego).

 

 1. Zamówienie otrzymywania Newslettera może być wycofane w każdym momencie poprzez kliknięcie w link rezygnacji z subskrypcji, który znajduje się w stopce każdego Newslettera.

 

III. Ochrona danych Osobowych i polityka prywatności serwisu iSowa.org

 

Polityka ta ma charakter informacyjny i jest spełnieniem obowiązków informacyjnych nałożonych na administratora danych przez RODO tj. Rozporządzenie 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

Administrator Danych Osobowych

 

Administratorem danych osobowych Użytkowników oraz osób odwiedzających Serwis lub kontaktujących się z Fundacją iSowa jest Fundacja iSowa (zwaną dalej „Fundacja iSowa”) z siedzibą w Warszawie, ul. Zawiszy 16A lok. 27 (wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000836760, NIP: 527-29-25-068, REGON: 385895599, Kontakt do administratora: kontakt@isowa.pl .

 

Sposób przetwarzania danych osobowych:

Niniejsza Polityka Prywatności stanowi dokument powiązany z Regulaminem Serwisu Fundacja iSowa dostępnym na stronie internetowej www.isowa.org. Cel i zakres przetwarzanych danych osobowych określa zakres zgód oraz uzupełnionych danych przesłanych za pomocą odpowiedniego formularza. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników oraz osób, które zainicjowały kontakt z Fundacją iSowa (dalej zbiorczo określani „Użytkownikami”), może dotyczyć: imienia i nazwiska, adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu, numeru konta bankowego, numeru IP komputera, numeru NIP, adresu prowadzenia działalności gospodarczej, rodzaju zachowania i czasu przebywania użytkownika na stronie oraz innych danych podanych dobrowolnie przez daną osobę.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niewskazanie danych osobowych oznaczonych w formularzu jako obligatoryjne uniemożliwi wykonywanie Usług oraz realizację Umów przez Fundację iSowa. Charakter usług świadczonych przez Fundacjaę iSowa uniemożliwia ich świadczenie w sposób anonimowy.

 

Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane w następujących celach:

 1. Realizacji przepisów prawa – podstawą prawną jest ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu działania zgodnego z prawem (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 2. realizacji Umów i świadczenia Usług – podstawą prawną jest ustawowe upoważnienie do przetwarzania koniecznego dla realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 3. odpowiadanie na zapytania osób wysyłających je m.in. przez formularz kontaktowy – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Fundacja iSowa (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na należytym prowadzeniu działalności gospodarczej;
 4. rozpatrywania składanych skarg i reklamacji oraz optymalizacji funkcjonalności Serwisu – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Fundacja iSowa (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na należytym prowadzeniu działalności gospodarczej;
 5. działań promocyjnych i handlowych prowadzonych przez Fundację iSowa – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Fundację iSowa (art. 6 ust. 1 lit. F RODO) polegający na informowaniu o swojej działalności oraz świadczonych usługach lub dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

 

W przypadku uzyskania przez Fundację iSowa wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z Usług niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie), Fundacja iSowa może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia zakresu jego odpowiedzialności. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez czas odpowiedni dla wykazania prawidłowego wykonania Usługi (czas ten odpowiada długości terminu przedawnienia roszczeń) albo w przypadku odpłatnej Umowy – przez czas wynikający z przepisów rachunkowych, a po tym czasie będą usuwane, o ile ich przetwarzanie nie będzie konieczne w oparciu o inną podstawę prawną. W przypadku działań marketingowych, dane osobowe będą przetwarzane do czasu wyrażenia przez Użytkownika sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych albo odwołania zgody na wysyłanie wiadomości o takiej treści.

 

Odbiorcy Danych

Fundacja iSowa może powierzać przetwarzanie danych osobowych podmiotom trzecim w celu wykonywania czynności wskazanych w Regulaminie i obsługi Użytkownika. Wówczas odbiorcami danych Użytkownika, mogą być: dostawca hostingu dla Fundacja iSowa, operator poczty elektronicznej, firma wspierająca technicznie wykonanie Usług (firma programistyczna), biuro rachunkowe, dostawca systemu płatności online, dostawca usługi do wysyłki wiadomości e-mail, dostawca systemu do zarządzania fakturami, kancelaria prawna, dostawca usługi „chmury”. Dane osobowe zgromadzone przez Fundację iSowa mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa lub innym osobom i podmiotom – w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa.

Każdy podmiot, któremu Fundacja iSowa powierza do przetwarzania dane osobowe Użytkownik, w oparciu o umowę powierzenia przetwarzanie danych osobowych (dalej „Umowa powierzenia”) gwarantuje odpowiedni poziom w zakresie bezpieczeństwa i poufności przetwarzania danych osobowych. Podmiot przetwarzający dane osobowe Użytkownika w oparciu o umowę powierzenia może przetwarzać dane osobowe Użytkownika, za pośrednictwem innego podmiotu, wyłącznie na podstawie uprzedniej zgody Fundacji iSowa.

Udostępnienie danych osobowych podmiotom nieuprawnionym według niniejszej Polityki Prywatności, może nastąpić wyłącznie za wcześniej wyrażoną zgodą Użytkownika, którego dane

dotyczą.

 

Prawa podmiotu danych

 

Każdy Użytkownik ma prawo do:

 1. usunięcia danych osobowych zgromadzonych na jego temat zarówno z systemu należącego do Fundacja iSowa, jak i z baz podmiotów, z którymi współpracuje lub współpracował Fundacja iSowa,
 2. ograniczenia przetwarzania danych,
 3. przenoszenia danych osobowych zgromadzonych przez Fundacja iSowa na temat Użytkownika, w tym do otrzymania ich w ustrukturyzowanej formie,
 4. żądania od Fundacja iSowa dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania,
 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 6. cofnięcia Fundacja iSowa zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 7. wniesienia skargi na Fundacja iSowa do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

 

Inne dane

W ramach Serwisu mogą być przechowywane zapytania http/https, w związku z czym w plikach logów serwera mogą być zapisane niektóre informacje, w tym adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie, nazwa stacji Użytkownika – identyfikacja realizowana przez protokół http, o ile jest możliwe, data i czas systemowy rejestracji w Serwisie i nadejścia zapytania, liczbę wysłanych przez serwer bajtów, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika, jeżeli wszedł przez link, informacje o przeglądarce Użytkownika, informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http/https. Logi mogą być gromadzone jako materiał dla prawidłowego administrowania. Dostęp do informacji mają tylko osoby uprawnione do administrowania systemem informatycznym. Pliki z logami mogą być analizowane w celu sporządzenia statystyk ruchu w ramach Serwisu i występujących błędów. Podsumowanie takich informacji nie identyfikuje Użytkownika.

 

Bezpieczeństwo

Fundacja iSowa stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza technicznie i organizacyjnie dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, m.in. stosowane są certyfikaty SSL. Zbiór zgromadzonych danych osobowych Użytkowników przechowywany jest na zabezpieczonym serwerze oraz dane chronią również wewnętrzne procedury Fundacji iSowa z zakresu przetwarzania danych osobowych i polityki bezpieczeństwa informacji. Fundacja iSowa wdrożyła również odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, takie jak pseudonimizacja, zaprojektowane w celu skutecznej realizacji zasad ochrony danych, takich jak minimalizacja danych, oraz w celu nadania przetwarzaniu niezbędnych zabezpieczeń, tak by spełnić wymogi RODO oraz chronić prawa osób, których dane dotyczą. Jednocześnie Fundacja iSowa wskazuje, iż korzystanie z sieci Internet i usług świadczonych drogą elektroniczną może być zagrożone przedostaniem się do systemu teleinformatycznego i urządzenia Użytkownika szkodliwego oprogramowania (malware), jak również nieuprawnionym dostępem do danych Użytkownika, w tym osobowych, przez osoby trzecie. W celu minimalizacji niniejszych zagrożeń, Użytkownik powinien stosować odpowiednie zabezpieczenia techniczne np. z wykorzystaniem aktualnych programów antywirusowych lub chroniących identyfikację Użytkownika w sieci Internet. Aby pozyskać szczegółowe i profesjonalne informacje odnośnie zachowania bezpieczeństwa w sieci Internet, Fundacja iSowa rekomenduje ich zasięgnięcie u podmiotów specjalizujących się w tego rodzaju usługach informatycznych.

 

Cookies

W celu prawidłowego działania Serwisu, Fundacja iSowa korzysta z technologii plików Cookies. Cookies są to pakiety informacji zapisywane na urządzeniu Użytkownika, za pośrednictwem Serwisu, zwykle zawierające informacje zgodne z przeznaczeniem danego pliku, za pomocą których Użytkownik korzysta z Serwisu są to zazwyczaj: adres serwisu, datę umieszczenia, datę ważności, unikalny numer i dodatkowe informacje zgodne z przeznaczeniem danego pliku. Fundacja iSowa w ramach Serwisu wykorzystuje dwa rodzaje Cookies:

 1. sesyjne, które usuwane są trwale wraz z zakończeniem sesji przeglądarki Użytkownika;
 2. trwałe, które pozostają po zakończeniu sesji przeglądarki na urządzeniu Użytkownika, aż do ich skasowania.

 Na podstawie plików Cookies, zarówno sesyjnych, jak i trwałych, nie jest możliwe ustalenie tożsamości Użytkownika. Mechanizm Cookies nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych. Cookies wykorzystywane przez Fundacja iSowa na stronie internetowej są bezpieczne dla urządzenia Użytkownika, w szczególności nie umożliwiają one przedostanie się do urządzenia wirusów lub innego oprogramowania. Pliki generowanie bezpośrednio przez Fundacja iSowa nie mogą być odczytywane przez inne serwisy. Cookies Zewnętrzne (tj. Cookies umieszczane przez podmiotu współpracujące z Fundacja iSowa) mogą być odczytane przez serwer zewnętrzny.

Użytkownik może samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące Cookies w dowolnej chwili, określając warunki ich przechowywania, przez ustawienia przeglądarki internetowej lub przez konfigurację usługi. Przede wszystkim Użytkownik może wyłączyć zapisywanie Cookies na swoim urządzeniu, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki, lecz może to spowodować niedostępność części lub całości funkcji znajdujących się na stronie należącej do Fundacji iSowa. Użytkownik może też samodzielnie usunąć zapisane na jego urządzeniu Cookies w dowolnej chwili, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki.

Fundacja iSowa wykorzystuje Cookies własne w następujących celach: uwierzytelniania Użytkownika w ramach Serwisu i utrzymywania sesji Użytkownika; konfiguracji i dostosowania zawartości stron do preferencji albo zachowania Użytkownika; analiza i badanie oglądalności, liczbę kliknięć i ścieżki poruszania się po stronie w celu doskonalenia wyglądu i organizacji treści na stronie, czas spędzony na stronie, liczbę i częstotliwość odwiedzjących Serwis.

 

Fundacja iSowa wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach: analizy ruchu w ramach Serwisu (Google Analytics, hotjar); zapewnienia sprawnego i prawidłowego funkcjonowania systemu CRM. Szczegółowe informacje o obsłudze Cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej, z której korzysta Użytkownik.

 

Użytkownik jako Administrator Danych

Może się zdarzyć, że Użytkownik – Usługobiorca będzie przetwarzał w ramach Serwisu dane osobowe, których jest administratorem, za pośrednictwem funkcjonalności Serwisu, ze szczególnym uwzględnieniem danych osobowych Użytkowników końcowych zawartych w dokumentach przechowywanych w ramach Serwisu. W takim przypadku do podejmowanych przez Użytkownika czynności przetwarzania danych zastosowanie mają postanowienia zawarte w niniejszym punkcie. Użytkownik zobowiązuje się przetwarzać w ramach Serwisu, w ramach Konta wyłącznie dane osobowe, do których przetwarzania ma pełne prawo i które nie naruszają̨ praw osób trzecich, jak również co do których wykazać może podstawę prawną przetwarzania. Użytkownik w Regulaminie powierzył Fundacji iSowa przetwarzanie danych osobowych, których jest administratorem, które wprowadził do Serwisu. Powierzenie przetwarzania danych, o którym mowa powyżej następuje w celu prawidłowej realizacji usług świadczonych przez Fundację iSowa na rzecz Użytkownika, jak również zapewnienia możliwości korzystania z funkcjonalności Serwisu. Fundacja iSowa, za zgodą Użytkownika, dokonuje dalszego powierzenia danych osobowych, w celu ich przetwarzania w formie przechowywania podmiotom, które gwarantują poziom bezpieczeństwa w zakresie przetwarzania danych osobowych na poziomie wymaganym przepisami RODO. W przypadku takiego obowiązku prawnego, Użytkownik realizuje obowiązek informacyjny względem osób, których dane osobowe przetwarza jako administrator.

Skip to content