Statut Fundacji iSowa

Cele Fundacji iSowa:

 1. Podejmowanie działań na rzecz podniesienia poziomu edukacji dzieci, młodzieży i dorosłych.
 2. Udzielanie pomocy dzieciom i ich opiekunom oraz dorosłym w celu przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i cyfrowemu, a także zapobiegania i wyprowadzania z bezdomności.
 3. Prowadzenie badań w zakresie nowoczesnych metod edukacji dzieci, młodzieży i dorosłych.
 4. Udzielanie pomocy dzieciom i ich opiekunom w celu rozwoju talentów i uzdolnień dzieci i młodzieży
 5. Podejmowanie działań na rzecz pomocy dzieciom i ich opiekunom oraz dorosłym w trudnych sytuacjach życiowych.
 6. Prowadzenie działalności oświatowo – wychowawczej.

 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. Działalność badawczą i naukową w zakresie tworzenia i wykorzystania nowoczesnych technologii i innowacyjnych rozwiązań w obszarze edukacji.
 2. Organizowanie i finansowanie akcji społecznych, szkoleń, konferencji, prezentacji, wydawanie publikacji, prowadzenie akcji szkoleniowych i informacyjnych.
 3. Zakładanie i prowadzenie szkół, przedszkoli i placówek oświatowo-wychowawczych, domów opieki, ośrodków kultury.
 4. Prowadzenie działalności stypendialnej.
 5. Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi mającymi na celu podniesienia poziomu edukacji dzieci, młodzieży i dorosłych.
 6. Wspieranie działań związanych z wypoczynkiem, profilaktyką zdrowotną. Organizacja wypoczynku, wycieczek, obozów i kolonii.
 7. Pozyskiwanie środków finansowych przeznaczonych na działalność Fundacji.
 8. Udzielanie wsparcia finansowego i pozafinansowego na realizację działań istotnych ze względu na cele Fundacji oraz pozafinansowego (w szczególności rzeczowe, organizacyjne i techniczne, i inne) na wspieranie działań zgodnych z celami Fundacji.
 9. Inicjowanie, przeprowadzanie, promowanie i wspieranie programów edukacyjnoinformacyjnych, służących krzewieniu wiedzy istotnej ze względu na cele Fundacji.
 10. Udział w innych inicjatywach zgodnych z celami Fundacji iSowa.
Skip to content